عصاره گیری قهوه

عصاره گیری دان قهوه از اصلی ترین رکن های کیفیت و خواص قهوه است و مستلزم حرفه و تجربه کافی می باشد زیرا میزان کم یا زیاد عصاره گیری کردن باعث اختلال در خواص و مرغوب بودن نوع قهوه می شود